GEBRUIKSVOORWAARDEN

Vanwege voortdurende technische innovaties en wijzigingen van het relevante wettelijke kader, moeten de volgende gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd en/of aangepast. Daarom vragen we de gebruiker om deze gebruiksvoorwaarden voor elk bezoek aan deze website te lezen en rekening te houden met eventuele wijzigingen en/of aanpassingen.

 

INTRODUCTIE

Deze website wordt u aangeboden door Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland. De informatie die op deze website beschikbaar is over Henkel AG & Co. KGaA (hierna "Henkel" genoemd), gelieerde ondernemingen van Henkel en derde partijen is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen de volledigheid en juistheid van de informatie echter niet garanderen. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Toekomstgerichte verklaringen op deze website zijn gedaan naar ons beste weten en geloof. De resultaten die Henkel daadwerkelijk bereikt, kunnen echter sterk verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen, omdat ze afhankelijk zijn van een hele reeks factoren van competitieve en macro-economische aard die in sommige gevallen buiten de controle van Henkel liggen. Onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen om toekomstgerichte verklaringen te wijzigen, is Henkel niet van plan om alle toekomstgerichte verklaringen op deze website voortdurend bij te werken.

Door deze site te bezoeken, accepteert u zonder beperking of voorbehoud de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van de website die u kunt bekijken of afdrukken.

DEZE WEBSITE EN DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS NIET BEDOELD OF GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK BINNEN DE VERENIGSTE STATEN VAN AMERIKA OF BURGERS OF INWONERS VAN DE VS. DEZE PERSONEN WORDEN VRIENDELIJK GEVRAAGD OM CONTACT OP TE NEMEN MET HUN PLAATSELIJKE HENKEL-WEBSITE OF WEBSITES VAN AAN DE VS GELIEERDE BEDRIJVEN VAN HKELEL.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

 

1. Auteurswet

De pagina's van onze site (inhoud, structuur) zijn auteursrechtelijk beschermd. Met name alle reproducties, aanpassingen, vertalingen, opslag en verwerking in andere media, inclusief opslag of verwerking langs elektronische weg, genieten auteursrechtelijke bescherming. Elke exploitatie, geheel of gedeeltelijk, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel AG & Co. KGaA. Elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of delen daarvan of beeldmateriaal (behalve persfoto's van Henkel) of elke andere exploitatie of verspreiding, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. De rechten op verspreiding en reproductie berusten bij Henkel.

Persfoto's van Henkel mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Persfoto's van Henkel die voor redactionele doeleinden worden gereproduceerd en/of elektronisch gewijzigd, moeten de copyrightvermelding "© 2019 Henkel AG & Co. KGaA. Alle rechten voorbehouden" dragen. Herdrukken is gratis, maar we vragen wel een kopie van onze bestanden.

© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. All rights reserved.

 

2. Handelsmerken

Het STMNT-logo en alle productnamen en/of productassortimenten op deze pagina's zijn geregistreerde handelsmerken van Henkel AG & Co. KGaA, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van de handelsmerkenwetgeving, auteursrechtwetgeving, andere intellectuele eigendomsrechten of oneerlijke concurrentiewetgeving.

 

3. Disclaimer voor websites van derden

a. De pagina's van deze website bevatten links (d.w.z. 'hyperlinks') naar andere websites die worden beheerd door derden en waarvan de inhoud niet bekend is bij Henkel. Henkel vergemakkelijkt enkel de toegang tot dergelijke websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn alleen bedoeld om het navigeren voor u gemakkelijker te maken. Verklaringen die op gelinkte pagina's worden weergegeven, zijn niet de onze. We distantiëren ons expliciet van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar op de pagina's van onze website wordt verwezen. In het bijzonder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schendingen van wettelijke bepalingen of schendingen van rechten van derden die zich op dergelijke pagina's voordoen.

b. Voor websites waarnaar hyperlinks worden verstrekt vanaf de website die eigendom is van Henkel, zijn de eigenaren van deze websites als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's, evenals voor de verkoop van de daarop aangeboden producten en voor de afhandeling van eventuele bestellingen met betrekking tot dezelfde pagina's.

 

4. Algemene disclaimer

Elke aansprakelijkheid van Henkel voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website - ongeacht de juridische oorzaak, inclusief onrechtmatige daad - is beperkt tot schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Voor zover er een verplichte aansprakelijkheid van Henkel bestaat als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is het totale bedrag van elke schadeclaim beperkt tot de voorzienbare schade. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Henkel volgens de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving of onder de gegeven garanties. Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden evenmin in geval van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon.

Henkel levert grote inspanningen om de websites van Henkel virusvrij te houden, maar we kunnen de afwezigheid van virussen niet garanderen. Om deze reden raden we aan ervoor te zorgen dat er voldoende bescherming tegen virussen is (bijv. Door virusscanners te gebruiken) voordat u documenten en gegevens downloadt.

Henkel garandeert geen enkele vrijheid van fouten of fouten van de diensten die op de Henkel-website worden aangeboden, noch hun beschikbaarheid.

 

5. Prognoses en intentieverklaringen

Toekomstgerichte verklaringen op deze internetsite zijn gedaan naar ons beste weten en geloof. De resultaten die Henkel daadwerkelijk bereikt, kunnen echter sterk verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen, omdat ze afhangen van een hele reeks factoren van competitieve en macro-economische aard die in sommige gevallen buiten de controle van Henkel liggen. Onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen om toekomstgerichte verklaringen te wijzigen, is Henkel niet van plan om alle toekomstgerichte verklaringen op deze website voortdurend bij te werken.

 

6. Henkel Producten

De merken/producten die op deze internetwebsite worden getoond, zijn voorbeelden van de merken/producten die verkrijgbaar zijn bij bedrijven van Henkel wereldwijd. Henkel garandeert niet dat een getoond merk/product ook verkrijgbaar is in uw land.

 

OVERIG

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, zonder rekening te houden met het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, de toepassing van welk verdrag op deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. . Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ligt de juridische locatie voor alle geschillen met betrekking tot deze website in Düsseldorf, Duitsland. Mocht enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.