I. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

Dit evenement is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, gecontroleerd of bewaakt door Facebook of Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel"), en niet Facebook of Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten moeten worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram.

Als u deelneemt aan de wedstrijd op Instagram of Facebook, kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u worden verzameld (bijv. IP-adres en cookie-ID) door Facebook of Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Facebook of Instagram. Dit kan ook in de VS gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, wat ook het plaatsen van cookies kan inhouden, of Instagram. Meer informatie over de precieze gegevensverwerkingen, bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden vindt u direct op Instagram, en de gegevensbeschermingsovereenkomst van Facebook, Inc. kunt u hier downloaden.

 1. Proces en uitvoering van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel" genoemd).

 • De online-wedstrijd vindt plaats van 15 oktober 2022 tot 30 november 2022, 23.59 uur.
 • Voor deelname aan de online-competitie moeten deelnemers hun foto insturen van een STMNT hairstyling look door zichzelf gemaakt en gemaakt met de STMNT Grooming Goods producten. De deelnemer gebruikt de hashtags #STMNTxDefer en tagt @stmntgrooming. Voor de eventuele lokale prijs moet @STMNTGROOMINGNL worden getagt.
 • Deelnamekanalen zijn de campagnewebsite en Instagram met de #STMNTxDefer.
 • De prijzen voor de online deelname:
  • Winnaar:
   • De Original Artwork Print van Alex Kizu ook wel bekend als de Artist Defer voor de STMNT Artist Edition 2022 die gedrukt is op de All-in-One-Cleanser en een volledig product en Artist Edition Merchandise Package.
  • Tweede en derde prijs:
   • Een volledig product en Artist Edition Merchandise Pakket
  • Lokale prijs (indien beschikbaar)
 • De winnaar zal worden geselecteerd door onze drie creators, bestaande uit Sofia Justine Pok (Sofie Staygold), Julius Tanedo (Julius Ceasar) en Miguel Gutierrez (Nomad Barber) en de Artist Alex Kizu (Artist Defer).
 • De winnaar wordt via een Instagram-bericht op de hoogte gebracht.  

2. Geschiktheid voor deelname

Alle natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in de VS, Argentinië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Kroatië, Colombia, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Mexico, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk hebben ingestemd met de deelnamevoorwaarden en een foto of video van een door henzelf gemaakte STMNT hairstyling look op Instagram hebben geplaatst met #STMNTxDefer en getagd @stmntgrooming.

Om de jury in staat te stellen de foto's op de Instagram-account van de deelnemer te zien, moeten de privacy-instellingen van de Instagram-account op "openbaar" worden gezet.

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten alle verstrekte persoonlijke gegevens geldig en waarheidsgetrouw zijn. Elke deelnemer mag alleen in eigen naam deelnemen. Werknemers van het ondersteunend bureau, Henkel en aanverwante bedrijven, alsmede de van hen afhankelijke personen, komen niet in aanmerking voor deelname.

3. Toestemming van de afgebeelde personen / Aansprakelijkheid

De deelnemer moet van elke persoon die op de ingezonden foto's en/of video's te zien is, vooraf de uitdrukkelijke toestemming krijgen dat hij ermee instemt dat deze foto's en/of video's van hem of haar in het kader van de wedstrijd worden ingezonden en op internet worden gepubliceerd (websites en sociale media-kanalen). De deelnemer garandeert en is er aansprakelijk voor dat alle ingezonden foto's en/of video's vrij zijn van rechten van derden.

4.  Uitsluiting van specifieke personen

Indien een deelnemer de deelnemingsvoorwaarden overtreedt, behoudt Henkel zich het recht voor deze deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten. Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of op andere wijze een kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken, zullen eveneens worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel zelfs een prijs intrekken en de teruggave ervan eisen.

5. Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

Henkel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te beëindigen of stop te zetten zonder voorafgaande waarschuwing. Henkel zal van dit recht gebruik maken indien, omwille van technische (bv. een virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware of software) of wettelijke redenen, een goede uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. 

Voor zover een dergelijke beëindiging het gevolg is van het gedrag van een deelnemer, kan Henkel van deze persoon vergoeding van de ontstane schade eisen.

6. Prijs en prijswinnaar

De prijswinnaar(s) zal/zullen door Henkel op de hoogte worden gebracht via een Instagram direct message. Als een winnaar niet binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van Henkel reageert op het bericht, dan vervalt de prijs van de winnaar en heeft Henkel het recht om vrijelijk een winnaar te kiezen onder de deelnemers.

De prijzen moeten worden ingewisseld tussen januari 2023 en maart 2023. Indien ze niet binnen de hierboven vermelde termijn worden ingewisseld, vervallen alle vouchers. Per deelnemer kan slechts één prijs worden ingewisseld, waarvoor geen alternatief in contanten bestaat. Prijsclaims kunnen niet worden overgedragen aan anderen. Henkel behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde, indien de oorspronkelijk aangeboden prijs niet beschikbaar is.

7. Aansprakelijkheid

Henkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die door een technische fout verloren zijn gegaan. Een bewijs van inzending is niet automatisch een bewijs van ontvangst.

Met de toekenning van de prijs is Henkel vrij van alle verdere verplichtingen. Henkel is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zou kunnen ontstaan tijdens het gebruik van de prijs. Henkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor insolventie van de derde partij die de prijs ter beschikking stelt en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en de toekenning van de prijs. Eventuele klachten moeten worden gericht aan de derde partij die de prijs ter beschikking stelt.

Henkel is enkel aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in geval van kwaad opzet of nalatigheid. 

Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of iets anders dat zich kan voordoen bij de deelname aan een wedstrijd.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet langer geldig indien de schade veroorzaakt is door Henkel (zijn organen, werknemers of onderaannemers) door kwaad opzet of nalatigheid, of indien de schade veroorzaakt is door een contractuele verplichting.

Er is geen aansprakelijkheid voor de personen die overeenkomstig lid 4 zijn uitgesloten.

8. Overige

Er is geen recht op beroep. De deelnamevoorwaarden en de gehele juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel zijn uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien individuele bepalingen in de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De deelnamevoorwaarden kunnen door Henkel op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

II. Gegevensbeschermingsovereenkomst voor deelname aan de wedstrijd

Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet(en) de winnaar(s) de volgende persoonlijke gegevens verstrekken: naam, e-mailadres, adres en land. Er is geen recht op inschrijving.

Henkel zal de door de deelnemer(s) verstrekte gegevens verzamelen en gebruiken als onderdeel van het proces dat nodig is voor het toekennen van de prijs en het uitvoeren van de verloting.

Henkel zal de gegevens van de deelnemer niet doorgeven aan derden, tenzij voor de verdeling van prijzen of voor het uitvoeren van de verloting nodig is.

De verwerking en het gebruik van de gegevens van de deelnemer zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verloting.

De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de online wedstrijd en de duur van de online wedstrijd en voor het verstrekken van de prijs en zullen binnen zes (6) maanden na het einde van de online wedstrijd worden verwijderd.

De deelnemer kan te allen tijde het recht van toegang tot zijn gegevens doen gelden. Bovendien kan de deelnemer, mits aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergeten te worden
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op verzet van Deelnemer
In geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In deze gevallen, of als de deelnemer andere vragen of wensen heeft met betrekking tot zijn persoonsgegevens, kan hij een e-mail of een brief sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Henkel, de heer Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (e-mail: Datenschutz@henkel.com). Trefwoord: Competition #STMNTxDefer